Ge-updated op 1 september 2020 om 09:59 pm

Duikbuddy Dordrecht is geen vereniging, stichting, etc. Het is een forum waar mensen die duiken met elkaar in contact kunnen komen. Duikbuddy Dordrecht, gevestigd in Dordrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens dit forum, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.duikbuddydordrecht.nl
Jeff en Richard zijn verantwoordelijk voor je gegevensbescherming.
Zij zijn te bereiken via mail@duikbuddydordrecht.nl.

Persoonsgegevens die Duikbuddy Dordrecht verwerkt

Duikbuddy Dordrecht verwerkt persoonsgegevens. Indien je deelneemt aan een activiteit of je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief / app-groep dan verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mail@duikbuddydordrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom vragen wij persoonsgegevens?

Duikbuddy Dordrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van de nieuwsbrief als je hiervoor hebt ingeschreven
  • Versturen van WhatsApp berichten als je hiervoor bent ingeschreven
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • De gegevens die je zelf aanlevert via b.v. een contactformulier. Wij raden aan om geen privacygevoelige informatie te verstrekken via mijn website of via het contactformulier

Bewaartermijn

Duikbuddy Dordrecht zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor nieuwsbrieven, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.  Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van gegevens

Duikbuddy Dordrecht verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en zullen niet verder verspreid worden.

De bedrijven waarbij wij jouw gegevens gebruik zijn:

  • Niet van toepassing

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseren wij je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt ons verzoek aan mij e-mailen via mail@duikbuddydordrecht.nl.

Beveiliging

Duikbuddy Dordrecht neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via mail@duikbuddydordrecht.nl.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten http://www.duikbuddydordrecht.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.